A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Popielów
 Drukuj

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Kogo dotyczy

: działalność gospodarcza, instytucje, ogrody działkowe, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, tereny zieleni publicznej, Skarb Państwa, parafie.

Wniosek posiadacza nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy, o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Jeżeli posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości, do wniosku dołącza zgodę właściciela.

Czas realizacji

- Decyzja zezwalająca na usunięcie wydawana jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

1) imię, nazwisko (nazwę) i adres posiadacza za zgodą właściciela tej nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny,
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny,
3) zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnot mieszkaniowe,
4)nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
5) obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pni – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
6) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy [m2],
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
8) rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą prawo budowlane, określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
9) projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania (jeśli jest wymagany),
10) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1,3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Po złożeniu wniosku przeprowadzana jest wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

1. Art. 83, art. 83a-83f, art. 84, art. 85, art. 86 ust. 1, 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. Art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
3. § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 3-5, ust. 3 pkt 4, § 11 ust. 1, ust. 2 pkt 11 lit. e Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej , Załącznik cześć III pkt 44 rubryka Zwolnienia pkt 6, oraz część IV.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
© 2022 Gmina Popielów
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce