A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Popielów
 Drukuj

Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o wydanie decyzji występuje właściciel nieruchomości lub wieczysty użytkownik.

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r, poz.1257 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, w którym należy podać cel podziału oraz sposób dostępu projektowanych do podziału działek do drogi publicznej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:
-stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości,
-wypis z katastru nieruchomości i kopie mapy katastralnej obejmującą nieruchomość podlegającą podziałowi,
-w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości,
-wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
-protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
-wykaz zmian gruntowych (min 4 egz. ) ,
-wykaz synchronizacyjny , jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej (min 4 egz. ),
-mapę z projektem podziału (min 4 egz. ),
-w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej gdzie podział spowoduje także podział budynku rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z naniesionymi granicami wewnątrz budynku.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Art. 92 - 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1211 z późn. zm.) oraz (Dz.U z 2004r, Nr 268, poz. 2663)
© 2022 Gmina Popielów
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce