A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Popielów
 Drukuj

Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o wydanie opinii występuje właściciel nieruchomości lub wieczysty użytkownik.

Czas realizacji

Opinia w sprawie zgodnści wstępnego projektu podziału nieruchomości wydawana jest w formie postanowienia, nie póżniej niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia wniosku. ( Art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego )

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Do wniosku, w którym należy wskazać cel podziału oraz sposób dostępu projektowanych działek do drogi publicznej należy dołączyć :

- aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW),
- aktualny wypis z rejestru gruntów (nie straszy niż 3 miesiące),
- aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie starszą niż 3 miesiące),
- wstępny projekt podziału w 3 egzemplarzach, opracowany na kopii mapy zasadniczej,
- jeżeli dokonanie podziału spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej, należy dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu.

W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie wydane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku lub przebiegają bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że w ścianie tej brak jest otworów okiennych i drzwiowych.

W przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Na wydane w toku postępowania postanowienie służy stronie zażalenie. Zgodnie z Art.141 § 2 zażalenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

Podstawa prawna

Art. 92 - 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomośc
© 2022 Gmina Popielów
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce