A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Popielów
 Drukuj

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Czas realizacji

Zgodnie z uchwałą nr V/22/2015 z dnia 26 lutego 2015r w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie z dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana gotówką w kasie Urzędu Gminy w Popielowie lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy w Popielowie Zgodnie z uchwałą nr XXIX/257/2017 z dnia 30 listopada 2017r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Dodatkowo w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Wymagane dokumenty

Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty


Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).

Uchwała nr XXVII/222/2017 z dnia 28 września 2017r Rady Gminy Popielów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.

Uchwała nr VXXIX/257/2017 z dnia 30 listopada 2017r Rady Gminy Popielów w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr V/22/2015 z dnia 26 lutego 2015r Rady Gminy Popielów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIX/258/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Gminy Popielów w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała nr XXVII/223/2017 z dnia 28 września 2017 r. Rady Gminy Popielów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
© 2022 Gmina Popielów
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce